<
Trang chủ » Tra từ
hào  
[hào]
danh từ
danh từ
  • ditch; moat; dike; trench
a communication trench
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt