<
Trang chủ » Tra từ
hành hạ  
[hành hạ]
  • to maltreat; to ill-treat; to mistreat; to persecute; to lead somebody a merry dance
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt