<
Trang chủ » Tra từ
guest  
[gest]
danh từ
  • khách, khách mời
người được mời đến để diễn thuyết
các chuyên gia này là khách mời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • khách trọ (ở khách sạn)
khách trọ ăn cơm tháng
  • vật ký sinh; trùng ký sinh; cây ký sinh
      • xin mời, xin cứ tự nhiên thoải mái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt