<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
group  
[gru:p]
danh từ
  • nhóm
học nhóm
họp lại thành nhóm
(vật lý) nhóm nguyên tử
(toán học) nhóm các đại số
(y học) nhóm máu
  • (hoá học) nhóm, gốc
động từ
  • hợp thành nhóm; tập hợp lại
các binh sĩ tập hợp lại chung quanh lô cốt để nhận lệnh mới
  • phân loại, phân loại, phân hạng, phân phối theo nhóm
  • (nghệ thuật) tạo nên sự hoà hợp màu sắc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt