<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
grievance  
['gri:vəns]
danh từ
  • lời trách, lời phàn nàn, lời kêu ca; lời than phiền
  • mối bất bình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt