<
Trang chủ » Tra từ
grave  
[greiv]
[gra:v]
danh từ
 • mồ, mả, phần mộ
 • nơi chôn vùi
nơi chôn vùi danh dự
 • sự chết, âm ty, thế giới bên kia
   • chết non, chết yểu
   • tự chuốc lấy tai hoạ cho mình, tự đào mồ chôn mình
   • chửi làm bật mồ bật mả ai lên
   • không đời nào, không bao giờ
   • từ lúc sinh ra đến lúc mất đi, từ lúc chào đời đến lúc vĩnh biệt cõi đời
   • kín như bưng
   • tôi tự nhiên rùng mình
   • gần đất xa trời
tính từ
 • trang nghiêm; nghiêm nghị; từ tốn
vẻ trang nghiêm
 • nghiêm trọng, trầm trọng; quan trọng (sự việc)
khuyết điểm nghiêm trọng
những triệu chứng trầm trọng đáng lo ngại
tin tức quan trọng
 • sạm, tối (màu)
danh từ
 • (ngôn ngữ học) dấu huyền (cũng) grave accent
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt