<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
grass  
[grɑ:s]
danh từ
 • cỏ
 • bãi cỏ, đồng cỏ
 • bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên)
xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
 • ( số nhiều) cây thân cỏ
 • (ngành mỏ) mặt đất
đưa quặng lên mặt đất
 • (từ lóng) măng tây
 • (thông tục) mùa xuân
mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai
   • đang gặm cỏ
   • (nghĩa bóng) đang nghỉ ngơi; không có việc
   • đứng núi này trông núi nọ
   • phỗng tay trên ai, nâng tay trên ai
   • ra đồng ăn cỏ (súc vật)
   • (từ lóng) ngã sóng soài (người)
   • (từ lóng) chết
   • chết quách đi cho rồi
   • cho ai ra rìa, cho ai về vườn
   • kẻ ném đá giấu tay
   • rất thính tai
   • để nước tới chân mới nhảy
   • cho (súc vật) ra đồng ăn cỏ
   • (từ lóng) đánh ngã sóng soài
ngoại động từ
 • để cỏ mọc; trồng cỏ
 • đánh ngã sóng soài
 • bắn rơi (chim); kéo (cá) về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất
 • căng (vải...) trên cỏ để phơi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt