<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gothique  
tính từ
  • gôtic
kiến trúc gôtic
chữ viết gôtic
  • (từ cũ; nghĩa cũ) (thuộc) trung đại; cổ hủ
danh từ giống cái
  • chữ viết gôtic
danh từ giống đực
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt