<
Trang chủ » Tra từ
glue  
[glu:]
danh từ
  • keo hồ
ngoại động từ
  • gắn lại, dán bằng keo, dán bằng hồ
mắt cứ dán vào cái gì, dõi mắt nhìn theo cái gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt