<
Trang chủ » Tra từ
glove  
[glʌv]
danh từ
 • bao tay, tất tay, găng
   • rất thân với; cộng tác với; ăn cánh với
   • tranh luận (đấu tranh) với ai; đối xử thẳng tay với ai
   • vừa như in, vừa khít
   • nhận lời thách thức
   • thách thức
ngoại động từ
 • mang bao tay vào, đeo găng vào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt