<
Trang chủ » Tra từ
gladden  
['glædn]
ngoại động từ
  • làm vui lòng, làm sung sướng, làm vui mừng, làm vui vẻ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt