<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
giving  
['giviη]
danh từ
  • sự cho; việc tặng
  • tặng phẩm
  • (pháp luật) sự bán đấu giá; sự cho thầu
  • sự cam kết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt