<
Trang chủ » Tra từ
giật gân  
[giật gân]
  • thrilling; sensational
Sensational news
It was the most sensational story of the year
Sensation-hungry readers
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt