<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
giận tái mặt  
[giận tái mặt]
  • pale with anger/fury/rage; white with anger/fury/rage
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt