<
Trang chủ » Tra từ
giấc  
[giấc]
danh từ
  • sleep ; slumber
to have a good sleep
dream
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt