<
Trang chủ » Tra từ
getting  
['gettiη]
danh từ
  • (ngành mỏ) sự khấu; sự khai thác
  • lợi ích; thu hoạch
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt