<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
germain  
tính từ
  • (thuộc) Giéc-ma-ni (vùng đất xưa gần trùng với nước Đức ngày nay)
  • (luật pháp) cùng cha mẹ
anh em cùng cha mẹ
      • anh em chú bác; anh em cô cậu; anh em cô dì
danh từ ( số nhiều)
  • anh em cùng cha cùng mẹ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt