<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gentil  
tính từ
  • xinh xắn, dễ ưa
một bộ mặt xinh xắn
  • tử tế
anh tử tế quá
họ rất tử tế với tôi
  • (thân mật) kha khá, khá lớn
một số tiền khá lớn
  • (từ cũ; nghĩa cũ) quý tộc
danh từ giống đực (sử học)
  • người nước ngoài (đối với người Do Thái)
  • người ngoài đạo (đối với đạo Cơ Đốc)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt