<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
genou  
danh từ giống đực
 • đầu gối
 • (kỹ thuật) khuỷu
   • quỳ gối
thán phục ai
   • quỳ gối trước mặt ai
   • rất mệt, mệt xỉu
   • quỳ gối (bày tỏ sự phục tùng)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt