<
Trang chủ » Tra từ
generosity  
[,dʒenə'rɔsiti]
danh từ
  • sự rộng lượng, sự khoan hồng; hành động rộng lượng, hành động khoan hồng
khoan hồng trong cách đối xử với kẻ địch bại trận
  • tính rộng rãi, tính hào phóng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt