<
Trang chủ » Tra từ
generally  
['dʒenərəli]
phó từ
  • bởi hầu hết mọi người; nói chung; thường thường
ông ta được lòng mọi người
kế hoạch được hầu hết mọi người hoan nghênh
  • tổng quát (không đề cập chi tiết)
nói chung, đó đúng là một sự dàn xếp công bằng
  • thông thường, theo như lệ thường
tôi thường ngủ muộn
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt