<
Trang chủ » Tra từ
genealogical  
[,dʒi:njə'lɔdʒikəl]
tính từ
  • (thuộc) phả hệ
cây phả hệ
chứng cứ về phả hệ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt