<
Trang chủ » Tra từ
gay go  
[gay go]
tính từ
  • keen; severe; tense
tense situation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt