<
Trang chủ » Tra từ
gọn lỏn  
[gọn lỏn]
  • Snugly.
The baby lines snugly in its tiny cradle.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt