<
Trang chủ » Tra từ
gắt  
[gắt]
động từ
  • to scold; to chide
tính từ
  • hard; severe; violent; intense
intense heat
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt