<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
généralement  
phó từ
  • thường, thông thường
thông thường điều đó sẽ xảy ra như vậy
  • nói chung
nói chung
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt