<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gâté  
tính từ
  • hư, thối, ủng
quả ủng
răng sâu
      • con cưng; người được nuông chiều
được nuông chiều
      • người số may
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt