<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
gâcher  
ngoại động từ
  • (xây dựng) trộn, nhào (vừa, thạch cao...)
  • (nghĩa bóng) làm ẩu, bôi bác
làm ẩu một công việc
  • (nghĩa bóng) lãng phí
lãng phí tiền bạc
lãng phí tài năng
một cuộc sống lãng phí
  • (nghĩa bóng) làm hỏng, phá rối
nó làm hỏng cuộc vui của chúng tôi
      • nhận tiền công rẻ mạt
      • bỏ phí tuổi xuân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt