<
Trang chủ » Tra từ
gái  
[gái]
  • girl
A pretty girl
  • (nghĩa xấu) streetwalker; scrubber; prostitute
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt