<
Trang chủ » Tra từ
gàn  
[gàn]
  • cracked ; crack-brained ; cuckoo; moonstruck; screwball; barmy; batty; not right in one's head
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt