<
Trang chủ » Tra từ
further  
['fə:ðə]
tính từ, cấp so sánh của far
  • xa hơn nữa, bên kia
ở phía bên kia của quả đồi
  • thêm nữa, hơn nữa
cần thêm sự giúp đỡ
giáo dục bổ túc
một hay hai chi tiết thêm nữa
cho đến khi có yết thị mới
phó từ, cấp so sánh của far
  • xa hơn nữa
đi xa hơn nữa
cách đây không đến một kilômét
  • thêm nữa, hơn nữa
      • điều tra thêm nữa
tôi không biết gì thêm nữa
ngoại động từ
  • đẩy mạnh, xúc tiến; giúp cho
đẩy mạnh một phong trào
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt