<
Trang chủ » Tra từ
furniture  
['fə:nit∫ə]
danh từ
 • đồ đạc (trong nhà)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trang bị (của máy móc, tàu bè)
 • (ngành in) cái chèn, lanhgô
 • (từ cổ,nghĩa cổ) yên cương (ngựa)
   • tiền
   • sách vở
   • trí thức và óc thông minh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt