<
Trang chủ » Tra từ
furnace  
['fə:nis]
danh từ
  • lò (luyện kim, nấu thuỷ tinh...)
  • lò sưởi
  • (nghĩa bóng) cuộc thử thách; lò lửa ( (nghĩa bóng))
ngoại động từ
  • nung trong lò
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt