<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fumée  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
 • khói
khói đuốc
khói thuốc
khói đám cháy
khói dày đặc
khói công nghiệp
ống khói
 • hơi, hơi bốc
hơi bốc ra ở lỗ mũi ngựa
 • cái hư ảo
cái hư ảo của danh vọng
 • sự kích thích
sự kích thích của tính kiêu căng
 • phân của thú rừng
   • khuây khoả bằng thú vui tưởng tượng
   • bồ hóng
   • tan ra mây khói, tiêu tan hết
   • nuôi hi vọng hão huyền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt