<
Trang chủ » Tra từ
fulfil  
[ful'fil]
Cách viết khác : fulfill [ful'fil]
ngoại động từ
  • thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...)
thực hiện nguyện vọng của mình
  • thi hành
thi hành một mệnh lệnh
  • đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)
      • phát huy hết năng lực bản thân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt