<
Trang chủ » Tra từ
fuel  
[fjuəl]
danh từ
  • chất đốt, nhiên liệu
  • cái khích động
      • lửa cháy đổ thêm dầu
ngoại động từ
  • cung cấp chất đốt
cung cấp chất đốt cho một chiếc tàu
nội động từ
  • lấy chất đốt (tàu...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt