<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frustrer  
ngoại động từ
  • tước đoạt
tước đoạt phần của một người thừa kế
tước mất hi vọng của cha mẹ, làm cho cha mẹ mất hi vọng
  • làm thất vọng
thất bại đó đã làm anh ta thất vọng
cảm thấy thất vọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt