<
Trang chủ » Tra từ
frost  
[frɔst]
danh từ
 • sự đông giá
 • sương giá
 • sự lạnh nhạt
 • (từ lóng) sự thất bại
ngoại động từ
 • làm chết cóng (vì sương giá) (cây, mùa màng...)
 • phủ sương giá
những ô kính cửa sổ phủ sương giá
 • rắc đường lên
rắc đường lên cái bánh
 • làm (mặt gương) lấm tấm (như) có phủ sương giá
 • làm (tóc) bạc
 • đóng đinh (vào sắt móng ngựa để chống trượt)
nội động từ
   • bị tuyết phủ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt