<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
frontière  
danh từ giống cái
  • biên giới
vượt biên giới
bảo vệ biên giới
  • (nghĩa bóng) ranh giới
ranh giới giữa đức hạnh và tật xấu
ở ranh giới giữa sự sống và cái chết
      • không biên giới, quốc tế
thầy thuốc quốc tế
tính từ
  • (ở) biên giới
tỉnh biên giới
vùng biên giới
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt