<
Trang chủ » Tra từ
from  
[frɔm, frəm]
giới từ
 • từ
to start from Hanoi
bắt đầu đi từ Hà-nội
biết một người nào từ tấm bé
vụ nổ xảy ra cách đồn cảnh sát ba trăm mét
dịch một bức thư từ tiếng Việt sang tiếng Pháp
từ các tham số cho sẵn, ta thiết kế một cái máy
đếm từ một đến mười
từ sáng đến tối
từ nơi này sang nơi khác
một bức thư (từ) nhà (gửi đến)
 • dựa vào, theo, do từ, xuất phát từ
dựa vào (theo) bề ngoài mà xét đoán
 • khỏi, đừng; tách khỏi, rời xa, cách
giữ gìn một vật khỏi bị hư hỏng
đi (xa) khỏi nhà
tài liệu này khác với tài liệu kia
 • vì, do, do bởi
run lên vì sợ hãi
 • bằng
rượu vang làm bằng nho
 • của (ai... cho, gửi, tặng, đưa)
quà của bạn bè (gửi tặng)
   • ngày xưa, ngày trước, thuở xưa, lâu rồi
tôi biết việc ấy đã lâu rồi
   • từ nay trở đi
   • từ ấy trở đi, từ lúc đó
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt