<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
free system resources  
Tin học
  • tiềm năng hệ thống còn rảnh Trong Microsoft Windows, đây là số lượng chỗ được lại trong khu vực bộ nhớ đặc biệt (thực chất là GDI và USES heap) mà Windows dành riêng để lưu trữ những thông tin về các cửa sổ, các cửa sổ phụ, và các đối tượng đã được các chương trình Windows tạo nên. Chú ý: Với Windows 3. 1, dù số lượng bộ nhớ RAM rất lớn (hơn 8 M) cũng không cho phép bạn chạy đồng thời quá nhiều chương trình một lúc. Nếu tiềm năng hệ thống còn rảnh giảm xuống chỉ còn 10 - 15 phần trăm, thì Windows sẽ không cho phép bạn mở thêm các trình ứng dụng nữa. Để biết tiềm năng hệ thống còn lại bao nhiêu phần trăm, bạn chuyển đến Program Manager, mở trình đơn Help rồi chọn dùng About Program Manager. Hộp hội thoại của About Program Manager sẽ hiện ra số phần trăm của tiềm năng hệ thống tự do. Để giải phóng tiềm năng hệ thống, bạn hãy đóng các trình ứng dụng và các cửa sổ không dùng lại. Các trình ứng dụng, như Microsoft Word for Windows hoặc Excel chẳng hạn, có thể tiêu tốn hết 10 đến 15 phần trăm tiềm năng hệ thống, và việc mở thêm các cửa số phụ trong những trình ứng dụng đó sẽ tiêu tốn thêm 2 phần trăm cho mỗi cái. Xem heap , Microsoft Windows , và system resources
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt