<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fourreau  
danh từ giống đực
  • bao, vỏ
bao kiếm
rút kiếm ra khỏi vỏ
bao ô
  • (động vật học) bao dương vật (ở ngựa)
  • áo dài bó sát người (của nữ)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt