<
Trang chủ » Tra từ
found  
[faund]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của find
ngoại động từ
  • nấu chảy (kim loại, vật liệu làm thuỷ tinh...)
  • đúc (kim loại)
  • thành lập, sáng lập, xây dựng, đặt nền móng
xây dựng một thành phố mới
thành lập một đảng
  • căn cứ vào, dựa trên
lý lẽ dựa trên sự việc thực tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt