<
Trang chủ » Tra từ
formality  
[fɔ:'mæliti]
danh từ
  • sự theo đúng quy cách, sự theo đúng thủ tục
làm đầy đủ những thủ tục cần thiết
  • nghi lễ, nghi thức, thủ tục, lề thói; sự trang trọng
  • tính cách hình thức
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt