<
Trang chủ » Tra từ
formal  
['fɔ:məl]
tính từ
  • trang trọng; theo nghi thức
một bữa ăn tối/vũ hội theo đúng nghi thức
quần áo nghi lễ; lễ phục
'Request' là lối nói trang trọng hơn 'Ask for'
  • cân đối hoặc có hình dáng theo các hìnhhinh học; đối xứng
những khu vườn ngay hàng thẳng lối
  • về hình dáng bên ngoài hoặc bề ngoài (đối nghịch với nội dung hoặc thực chất); hình thức
hai hệ thống đó giống nhau về hình thức mà thôi, chứ thực ra chúng khác nhau về cơ bản
  • chính thức
một cuộc thăm viếng chính thức, một cuộc thăm viếng theo nghi thức
sự chính thức tuyên chiến
  • (về giáo dục) được tiến hành chính thức tại trường học, trường cao đẳng....; chính qui
công việc không đòi hỏi phải được đào tạo chính qui
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt