<
Trang chủ » Tra từ
foremost  
['fɔ:moust]
tính từ
  • đầu tiên, trước nhất
  • đứng đầu, cao nhất, tốt nhất, trên hết, lỗi lạc nhất
hoạ sĩ lỗi lạc nhất
phó từ
  • trước tiên, trước hết, trước nhất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt