<
Trang chủ » Tra từ
font  
[fɔnt]
danh từ
  • bình đựng nước rửa tội, bình đựng nước thánh
  • bình dầu, bầu dầu (của đèn)
  • (thơ ca) suối nước; nguồn sông
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nguồn gốc, căn nguyên
  • (ngành in) phông chữ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt