<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
fondation  
danh từ giống cái
  • sự xây móng, móng
bắt đầu xây móng một ngôi nhà
đào móng một ngôi trường
  • nền móng, nền tảng
nền tảng vững chắc
  • sự sáng lập, sự lập
sự lập một đảng
  • sự bỏ tiền lập ra; cơ quan (tổ chức) được lập ra
sự bỏ tiền lập ra một bệnh viện
Fondation Charles de Gaulle
tổ chức (mang tên) Sác-lơ đờ Gôn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt