<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
foncier  
tính từ
  • (thuộc) ruộng đất
sở hữu ruộng đất
thuế ruộng đất
chủ ruộng đất, địa chủ, điền chủ
  • (thuộc) bản chất
đức tính bản chất
danh từ giống đực
  • thuế ruộng đất
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt