<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
follow  
['fɔlou]
danh từ
 • cú đánh theo ( bi-a)
 • nửa suất thêm (ở hàng ăn)
ngoại động từ
 • đi theo sau
 • theo nghề, làm nghề
làm nghề thuỷ thủ
làm nghề nông
 • đi theo một con đường
 • đi theo, đi hầu (ai)
 • theo, theo đuổi
theo một chính sách
theo gương người nào
 • nghe kịp, hiểu kịp
nó nói mau đến nỗi tôi không nghe kịp
 • tiếp theo, kế theo
tiếp theo buổi nói chuyện có hoà nhạc
 • theo dõi (tình hình...)
nội động từ
 • đi theo, đi theo sau
 • sinh ra, xảy đến
điều đó phải xảy ra như đêm phải tiếp tục theo ngày vậy
do đó mà
   • theo đuổi đến cùng
   • theo miết, bám sát
   • bồi thêm (một cú nữa)
   • như sau
bức thư viết như sau
   • theo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai
   • làm theo mọi người
   • hành động theo sở thích
   • theo bước chân ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt